Odkaz na tento text:
http://x0.cz/8yu


Zaj?mav? je, ??e p?ed GReaderem jsem byl tak? dlouhodob?? a spokojen?? u??ivatel Omey (nebo jak se to sklo??uje :) Hlavn? v??hody GReaderu:

  • Jak zmi??uj? v??ichni, ne?e???m, u kter?ho po??ta?e sed?m. Doma, v pr??ci, notebook, notebook p??telkyně, v kav??rně, v??ude ten sam?? GReader.
  • Z??sadn? v??hoda: GReader zobrazuje feed jako celek, Omea pouze to, co st??hla, kdy?? byla online. Pokud budu měs?c mimo internetu, Omea zobraz? nějak??ch 10–20 nov??ch ?l??nk?? i u zdroj??, kter? stihly vypublikovat stovky ?l??nk?? (zpravodajsk? port??ly, agreg??tory typu weblogy.cz a podobně). Kompletn? historie ka??d?ho feedu je killer feature webov??ch ?te?ek oproti desktopov??m. Dokonce m????u feed zcela odebrat a i po jeho opětovn?m p?id??n? m??m plnou historii – sta?? chytnout posuvn?k a jet dol??.
  • Omea si vytv???? dost velk?? index, aby se dalo v ?l??nc?ch hledat ⇒ spot?ebov??v?? kapacitu m?ho HDD a ?as m?ho CPU (jak p?i indexov??n?, tak p?i vyhled??v??n?). ?in? tak na ka??d?m z po??ta???, kde Omeu m??m. GReader? Ne?e???m, od toho je to _Google_ Reader :)
  • Pomoc? RSS ?tu web, proto je p?irozen? b??t na webu. Na ka??d?? link m????u kliknout prav??m tla??tkem a vybrat si, zda se m?? otev??t v nov?m tabu nebo okně. Funguje middle-click. M????u pou???vat bookmarklety, download manager apod. Nen? to nic z??sadn?ho, jen mi prostě p?ipad?? p?irozeněj??? b??t v prohl???e?i, kdy?? z RSS ?te?ky skoro v??dycky pot?ebuju otev??t ?l??nek v prohl???e?i.

Nev??hody, respektive v??hody desktopov?ho ?e??en? typu Omea?

  • Pokud si vzpom?n??m, scrollov??n? bylo v Omee udělan? moc pěkně. Trochu kostrbat? poskakov??n?, kdy?? v GReaderu ma?k??m mezern?k, je slab???.
  • Kdy?? zpětně hled??m dal??? v??hody Omey, v??e byl p?edev???m zvyk. Někter? věci tam byly z hlediska u??ivatelsk?ho komfortu lep???, ale nic z??sadn?ho.

Jinak m? pou???v??n? GReaderu se zredukovalo na ma?k??n? mezern?ku a p?smene V. Mysl?m, ??e mi chvilku trvalo, ne?? jsem si na??el ten „sv??j? zp??sob pou???v??n? (a jak jsem zjistil na minul?m WebExpu, ka??d?? m?? jin?? :).

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.