Odkaz na tento text:
http://x0.cz/7bc


DOKLOHNĚNO

Je mi 45, jsem rozveden??, m??m dvě děti. Taky m??m dluhy, deprese a vloni na podzim jsem jako bonus lapl dnu. Jsem porouchan?? sexu??ln? stroj. R??d sp?m. Maluji obrazy a jsem spr??vcem kostela. Funkcionalistick? n??rodn? pam??tky. Vě??c? pomalu ale jistě vym?raj?, tud??? m??m m?ně a m?ně pr??ce. Fand?m fotbalov?mu t??mu, jeho?? ??ance na z?sk??n? titulu jsou ji?? po t?i desetilet? velmi miziv?. ?ek??m v??ak trpělivě na z??zrak.

?tvrtek V podve?er, zrovna kdy?? jsem ??v??kal rohl?k s tave????kem, zavolala Lucie. Zn??me se poměrně dost d??věrně. P?ed rokem ji vylili ze st??tn? televize a ned??vno se kone?ně uchytila jako produk?n? na kome?n? televizn? stanici. M?? velk?? probl?m. Chyb? ji soutě???c?, nem????e nikoho sehnat. Vzpoměla si na mne a p?ihl??sila mne do jejich reality show. P????t? t??den budu ka??d?? ve?er chodit k někomu dom?? na ve?e?i. A jeden den uva??m ostatn?m i j??. Dostanu pen?ze za nat???en?, ?ty?i dny se nacpu a je??tě se pr?? pobav?m. Skvěl?? n??pad, ale m?? to ale jeden h???ek. P?esto??e u?? několik let ??iji s??m, neum?m va?it. Kdy?? mi nap??klad p?ed několika měs?ci p??tel prozradil, jak se děl?? ku?ec? v??var, fam??zně mi t?m roz????il m? kucha?sk? obzory a asi zdvojn??sobil m??j pol?vkov?? reperto??r. M?? kulin???sk?? rafinovanost skon?ila t?m, ??e ke v??emu, co si uklohn?m, j?m nakl??danou okurku. Nejsem magor, do toho nem????u j?t. Chv?le p?emlouv??n? a gurmetsk?? ignorant se definitivně rozhodl, bude ???astn?kem monstr??zn? pod?van?. Vymysl? menu pro ?ty?i ciz? str??vn?ky a p?ed televizn?mi kamerami se o svou dovednost poděl? s cel??m n??rodem. Bude to n??ramn?? dobrota. Nevydr??el jsem to a ve?er se nad utopencem v m? obl?ben?, zaplivan?, zakou?en? hospodě o sv? tajemstv? pochlubil kamar??d??m. Ty si v????ně kokot. Byla ta nejslu??něj??? odpově?.

P??tek Nechce se mi. Kurevsky moc se mi nechce p?ed kamerou ze sebe dělat idiota. Cel? hodiny zva??uji, jak se z toho dostat. Od vyfakov??n?, p?es nemoc a?? po um?r??n? matky.

Sobota Volala mi produk?n?. Co pr?? tedy p?iprav?m. Zda p??jde o p??vodn? recept. Z patra jsem si vym????lel a va?il z vody. Bude to mil?? d??mo gastronomick?? kuriozita, kter?? ostatn? ohrom?. V peně??ence m??m v??ak necel? posledn? kilo. Nav??těvuji tedy kamar??da, pochopitelně v ?as oběda a p??j?uji si od něj pen?ze, abych v??bec mohl zakoupit potraviny na tu ba??tu.

Neděle Chody ve?e?e stolet? nazna?il ji?? obsah n??kupn?ho voz?ku. Pět fazolov??ch konzerv, ??est mal??ch kulat??ch bochn?k?? chleba a asi t?i kila cibule. Soud?m, ??e ostatn? ???astn?ci i jejich okol? na tuto ve?e?i rozhodně nezapomenou. P?i placen? osudov? znamen?. P?ed pokladnou st??l nik??m nest?e??en velk?? pes. Nevydr??el ?ek??n? na p??na. Sere pes. Nachystal jsem si pět r??zn??ch ko??il?, aby mi to na n??v??těv??ch slu??elo. Mnu si ruce, jak se budu od z?tra po ?ty?i ve?ery cp??t u ciz?ch lid? zadarmo.

Ponděl? Proboha co se to děje? Prvn? ve?e?e byla toti?? v rodinn?m domě, hned naproti bar??ku, kde jsme kdysi s b??valou ??enou bydleli. Ve dve??ch mne polibkem p?iv?tala podivně odbarven?? a ???leně zmalovan?? star??? pan?. P?edstavila se mi jako Jarmilka. To bude magor, pomyslel jsem si a m??j ??sudek se bohu??el nem??lil. Invalidn? d??chodkyně, stoprocentně na hlavu, se dobrovolně p?ihl??sila do t?to kucha?sk? soutě??e a evidentně ji chtěla moc a moc vyhr??t. Oslovoval jsem ji d??sledně pan? d??chodkyně, v z??věru ve?era mi rej??a spiklenecky za??eptal do ucha, ??e Jarmilka m?? jen 53 let. J?dlo bylo bohu??el studen??, neb se v??e několikr??te p?et???elo, s ??m?? pan? domu nepo??tala. Vehnalo j? to slzy do o??. J?? cel?? den nic nejedl, tak??e jsem shltal v??e i studen??, vyt?el tal?? chlebem. Ostatn? soutě???c? ??eny v??ak nebyly taktn? jako j?? a d??valy sv? znechucen? velmi najevo. Co mi Lucie v??ak o soutě??i ne?ekla bylo to, ??e jej? sou???st? je v??dy nejen prohl?dka bar??ku, ale i ??kol p?ichystat z??bavu pro soutě???c?. Prohl?dka domu byla trapas, v??ude sam? pi?i?andy, takov? ty ??chyl??rny, kter??mi si lid? zahlcuj? v??e kam dos??hnou. J??, jak jinak, vzal nam??tkou jeden hrnek, po???dn?? kaf???, do ruky, oto?il jej bezelstně na kameru a on v něm byl schov??n keramick?? penis. Rozhovory o j?dle se to?ily v Jarmil?ině lo??nici, kde j? nad postel? vis? reprodukce velmi obna??en? d??my. ????dn? velk? uměn? jako nap??klad Nah?? Maja, ale takov?? ta buclat?? kozat?? paninka le???c? unaveně s rozta??en??ma nohama na divanu. Vrcholem ve?era ale byla povinn?? z??bava pro ostatn? soutě???c?. Jarmilka se p?evl?kla za ?ervenou Karkulku, styl ochotn?ci 80 let. Sepsala si k vystoupen? kr??tkou ver??ovanou hru, obraty stylu l??ska ch??ska p??ska. Rozdala n??m sc?n???. Na??těst? jsem si vybral roli vypravě?e. Byl jsem zhnusen a bojkotoval to t?m, ??e jsem d??sledně ?etl v??e, co tam bylo naps??no. Tedy te?ka, dvojte?ka konec ???dku atd. Jakmile vlk se??ral Karkulku, vzala si Jarmilka kytaru a za?ala n??m hr??t a k tomu velmi fale??ně zp?vat o Frenku Dlouh??novi, co se po st??tech toul?? s??m. V??ichni soutě???c? se servilně p?idali, jen j?? ne. Na dotaz pro? ne, jsem odpověděl, ??e nejsem vope?bu?t. Jarmilka plakala. Pokazil jsem ji t?m ve?er.

?ter?? Druh?? den se jedlo u druh?ho mu??e v soutě??i, v panel??ku, u ?ezn?ka Jarka. Ten se mi v pr??běhu ve?era, po dvou litrech vypit?ho ?erven?ho svě?il, ??e je zde jako ??m??ko. Vida, tak Lucie sehnala dva hejly. Odhalil jsem svoji pravdu a od t?to chv?le jsme se s Jarkem kr??lovsky bavili jak d??my bojuj?, pomlouvaj? se a nen??vid?. Někdy se k němu doplaho??m do kr??mu a nech??m si od něj vysvětlit, jak se bour?? maso a jek jej kupovat, co?? je dobr?? ne? I kdy?? moment??lně nem??m ani na dva p??rky. Jarek usma??il velk?? fl??ky masa. T??? neum? va?it a v??e jej dva dny p?ed nat???en?m nau?ila za k?iku a h??dek man??elka. Za trest musel uklidit byt jako p?ed V??nocemi, aby ??t??b a my byli v ?ist?m. Za co?? popr??vu za?al nen??vidět kamar??dku Lucii, kter?? jej pr?? na kolenou prosila, aby se do t?to soutě??e p?ihl??sil. ??e o nic nejde. I z??bavu mu za něj pro n??s vymyslela. Spo??vala v tom, ??e jsme si měli z pytl?ky vyt??hnout l?ste?ek se jm?nem africk??ho zv??ete a pak jej pantomimicky p?edv?st ostatn?m. J?? si klasicky p?ed nat???en?m sc?ny z??bavy nat??hl ??lachy na vypucovan? plovouc? podlaze v p?eds?ni. Bolelo to jak svi??a a tak jsem jim v??em p?edvedl pajdaj?c? antilopu. V??echny t?i soutě??iv??? ??eny mne nen??viděly, jedna z nich i zasy?ela jako had, ??e pr?? v??echno hezk? bojkotuji.

St?eda Dopoledne jsem se stavil u m??my, byla la?n?? po novink??ch z nat???en?. Z vyjmenovan?ho soupisu osob, kter??m se pochlubila, ??e budu v telce, mne polil studen?? pot. Marně jsem se j? sna??il nazna?it, ??e na obrazovce t?eba nebudu vypadat jako Belmondo. Zap??j?ila mi tal??e, hrnky, sklenice, p??bory, proto??e jsem u sebe pět stejn??ch v kredenci nena??el. Ve?er p?i cestě na nat???en?, se mi rozbil zip u kalhot. Nevyvedlo mne to v??ak z rovnov??hy, stavil jsem se operativně u kamar??dky v knihkupectv? a vy?e??il probl?m t?emi sichrhajskami. Nav?c jsem si od n? p??j?il ubrus, kter?? měla na stole pod po??ta?em. Va?ila Martina, t?ic??tnice, ?idi?ka em h?? d?, ?i li ??alin???ka. Bez fantazie, experimentu, ale bylo toho hodně. A z??kusek byl sladk??. Z??bava byla zase obrovsk??. Zav??zala n??m o?i a d??vala na jazyk uh??dnout co to je. V??bec mne nep?ekvapilo, ??e na mne zbyla ochutn??vka ho?tice, kvasnic a octu.

?tvrtek Tak dnes va??m j??. Potě?? klob??s. Podlehl jsem tlaku okol?, vstal v sedm a vy????roval byt. Z??chod i koupelnu. Ut?el prach v??ude, co?? norm??lně děl??v??m tak jednou za dva měs?ce. Filma?i p?i??li m?sto v děvět v deset, hodinku jsem vyu??il na ??lof?ka. Obe??li se mnou p??r nejbli?????ch kr??mk?? a nato?ili, jak si jako??e něco kupuji na hostinu. P?iv?tal jsem soutě???c? chlebem a sol?. Po?astoval p?edkrmem, hl??vkov??m sal??tem s dro??d?m, vinn??m octem a olivov??m olejem. Uva?il jim fazole s klob??skou. Zakon?il hody nanukov??m dortem s tvrd??m a nedozr??l??m ovocem. J?? v??m uk????u co je to z??bava! S těmito slovy jsem rozkur????en vtrhl jako ?ingisch??n do pokoje. V jedn? ruce r??koska, v druh? sb?rka m? ??dern? německ? poezie. Dalo to pr??ci, ale nau?il jsem ty diletanty několik ver???k?? typu: OHNE DICH – KEINE PICH! Jarmilka p?i odchodu, p?i pohledu na fotografii m??ch dět? v objet? m? m??my, bezelstně prohl??sila, ??e ta moje p??telkyně vypad?? opravdu moc dob?e.

P??tek Nej???leněj??? den. Obrovsk?? byt za 16 mega a vybaven? za 5 mega ve ?trn??ct?m pat?e novostavby. Pr??zdn?? terasa kol dokola, v??hledy jak svi??a. Ale c?til jsem se jako v Rusku. Absolutn? ???lenost a nevkus. Mistr Feng ?uj by z toho okam??itě sp??chal ritu??ln? sebevra??du. V??ude sam? prosklen? nasv?cen? skleněn? vitr?ny a v nich latexov? boty z ameriky. Velikost 45, od lodi?ek a?? po p??s. V lo??nici na ?ele oproti polohovac? posteli byla monstr??zn? plazmov?? telinka. V??ude sam?? nabl??skan?? zrcadla a co mne zarazilo, prosklen?? sprch??? vedle postele. Na stropě jsem objevil h??k. J?? pi?us jen na kameru vyjekl, tady se musej? d?t věci… To jsem ale je??tě v tu chv?li nevěděl, ??e někter? vitr??ny jsou zat?m pr??zdn??… tam by mohla b??t m?? hlava. Nevydr??el jsem to a zajezdil si v nest?e??en?m okam??iku chv?li i na jejich exkluzivn?m rotopedu. Během nat???en? se zjistilo, ??e majitel bytu si v??e tajně nat???? skryt??ma kamerama. Bohu??el jeho mlad? kurvi?ce Miladě pr??vě dnes ode??la parovodn? trouba a ona v hrnc?ch neum? va?it. A?? mi j? bylo i l?to, zajatec mamonu a pi?use. Ale sama si vybrala. Nav?c bych ji r??d vojel, i kdy?? byla vysok?? a domina. Slu??ně jsem j? ?ekl, ??e m?? n??dhern?? kozy, samoz?ejmě u ??těnice.

Neděle V noci jsem dostal stra??n?? pr??jem. Tot??ln? sra?ka. A p?idal se i blivajz. Vy?erp??n us?n??m na z??chodě. R??no mne na podlaze vzbudil mobil. Volala mi b??val?? ??ena. Dozvěděla se, co jsem minul?? t??den sp??chal. Tajně pr?? douf??, ??e mne v televizi nepoznaj? spolu????ci na??eho syna, aby po odvys?l??n? t? show nemusel kv??li posměchu okol? p?estoupit na jinou ??kolu. Změn? si ???es, koup? si tmav? br??le a se??ene si pl??n kanaliza?n? s?tě, aby nemusela b??t na o??ch soused??. ??et mi pochopitelně po??le po??tou. Vy?erp??n plaz?m se do postele. V p??li cesty mne v??ak m? tělo zradilo, p?i??lo něco, co se nedalo zastavit.

P??tek Je p?esně t??den po skon?en? Velk? ??ranice a j?? jsem skoro zdr??v. Zhubnul jsem pouze o pět kilo a trp?m nechutenstv?m k j?dlu. Nechci nikoho vidět. Neberu telefony. Pomalu zase za??n??m malovat, velk?? barevn?? srdce v ?ernotě kolem dokola. ??iji s 200 k?? ?? na t??den a ?ek??m na honor??? za nat???en?. Jednou ale p?ijde den, kdy t?eba opět pozvu někoho k sobě dom?? na ve?e?i. A nebudou u toho muset b??t ani kamery.

Mgr. Ivan Kraj??ek T??bor 49 612 00 Brno

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.